1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sadowa 56, 05-800 Pruszków, NIP 5342176118.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@rad-pol.com.pl

2. Administracja Danych

 1. Przetwarzamy dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP (dotyczy wejścia na stronę www.tkaninydekoracyjne.com.pl).
 2. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) (niezbędność do wykonywania usług),
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile otrzymamy na to zgodę,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych):
   • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na administratora):
   • w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,
   • w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych.
 4. Przechowujemy dane:
  1. przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
  2. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  3. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
 5. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione.
 7. Minimalizujemy możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych dzięki szyfrowaniu oraz pełnej kontroli dostępu, a jako organizacja:
  1. wdrożyliśmy procedury dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych m.in. monitorowania i reagowania na naruszenia ochrony danych,
  2. wprowadziliśmy obowiązek cyklicznego uczestnictwa współpracowników w szkoleniach uzupełniających wiedzę w zakresie danych osobowych.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, zobligują nas do retencji danych.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

3. Pliki cookies na stronie www.tkaninydekoracyjne.com.pl

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 2. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz działalności w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.